СТРОИМ ЕДНА ПО-ДОБРА РЕАЛНОСТ

Мисията на нашата компания е да не допускаме компромиси по отношение на качество при изпълнение на проекти, съвременен стил и безопасност

ИЗКУСТВОТО ДА ПРАВИМ ТРУДНИТЕ НЕЩА ЛЕСНИ

Дружeството e създадено през 2014 г. и се занимава с всичко в областта на строителството и свързаните с него дейности.

Eр Кънстракшънс ООД е специализирана  в изграждане на инфраструктурни обекти, промишлени сгради и поддръжка на съоръжения. Предлагаме ново строителство и реконструкция на обществени и офис сгради, хотели и ресторанти, спортни бази и жилищни комплекси.

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЕР Кънстракшънс ООД членува в Камарата на строителите в България.
Компанията е сертифицирана за всички категории строителство:

Първа група: строежи от високо строителство (жилищни, обществени услуги, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения.
Втора група: строежи от транспортната инфраструктура.
Трета група: строежи от енергийната инфраструктура.
Четвърта група: строежи на инфраструктура за услуги, Порт и пристанища, хидротехническото строителство и опазването на околната среда.
Пета група: отделин видове СМР съгласно КИД-2008, сектор „Строителство“ с класове.

БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

Опазването на нашите служители и околната среда  е важен въпрос и приоритет за нашата компания.

Стремим  се да подсигурим безопасна среда при работа и здравословни условия на труд. Рисковете  могат да бъдат избегнати чрез добра организация, планиране, наемане на квалифицирани работници, чрез осигурени мерки за безопасност, колективни и индивидуални мерки за защита.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Строителната дейност оказва влияние върху околната среда, въпросът е как най-добре трябва да защитим околната среда, в която живеем.

  • Строим с морален ангажимент към обществото и следваме политики по опазване на околната среда с конкретно измерими цели:
  • Намаляване на генерираните отпадъци
  • Намаляване на емисиите във въздуха
  • Намаляване на използваното количество вода
  • Ограничаване замърсяването на почвите
  • Обучение на персонала

Нашият опит

Мостове
Пътна инфраструктура и съоръжения
Летища
Железопътни линии и обекти
Промишлени и обществени сгради и прилежащата им инфраструктура
Водопроводи и канализационни системи
Инженерингови услуги
Управление на проекти
Ремонт и реконструкция на сгради и съоръжения
Консултантска дейност и проектиране
Земни работи и транспорт на материали и суровини
Производство и монтаж на сглобяеми строителни елементи

СЕРТИФИКАТ ОТ КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ISO СЕРТИФИКАТИ